1
Konopné semínko, stejnì jako potravinové výrobky z nìho pøipravené, patøí podle svìtových vìdcù, zabývajících se výzkumem konopí, jednoznaènì mezi jedny z nejdùležitìjších pøírodních potravinových dopl&og

Comments

Who Upvoted this Story